Текст песни Гимн Азербайджана - Гимн Азербайджана

Исполнитель:
Название песни:
Гимн Азербайджана
Дата добавления:
14.03.2018 | 08:20:09
Просмотров:
36
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни Гимн Азербайджана - Гимн Азербайджана, а еще перевод песни с видео или клипом.

Муз. Уз.Гаджибеков, сл. С.Вургун, С.Рустам.
Исп. Государственная хоровая капелла и Государственный симфонический оркестр Азербайджана.
Дирижер Р. Абдуллаев

--- Государственный гимн Азербайджанской ССР ---

-------Русский перевод-------

Азербайджан! Процветающая республика, великолепная земля!
Люди сильных Советов свободны и счастливы.
Мы стали храбрее в октябре когда присоединились,
Слава этой храбрости, слава этой власти!

Под руководством Ленина и Партии,
Наше утро освещено солнцем коммунизма.
Мы идём в будущее в ряду победителей,
Живи, живи Азербайджан, в большой советской семье!

Удачей сияют люди в эти светлые дни,
Свободные люди — храбрые герои.
Союз — это дар, это стабильность поколений,
Мы идём в коммунизм стройными рядами чеканя шаг.

Под руководством Ленина и Партии,
Наше утро освещено солнцем коммунизма.
Мы идём в будущее в ряду победителей,
Живи, живи Азербайджан, в большой советской семье!

В единстве с храбрыми российскими людьми мы несём знамя дружбы,
Это является святым — сплочённость людей.
Мы получили силу, власть от единства братских людей,
Пусть живёт союз, славная советская наша страна.

Под руководством Ленина и Партии,
Наше утро освещено солнцем коммунизма.
Мы идём в будущее в ряду победителей,
Живи, живи Азербайджан, в большой советской семье!

------Текст на латинице------

Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərkəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Odlar yurdu! Bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qəhrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nəsillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə biz gedirik, sıra möhkəm, addım mətin.

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərkəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Rəşadətli rus xalqının dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmazdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, güdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq - şanlı Sovet Vətənimiz!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərkəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

-------Текст на кириллице-------

Азәрбајҹан! Чичәкләнән республика, шанлы дијар!
Гадир совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.
Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,
Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз &a
Muses. Uz. Hajibeyov, second edition. S.Vurgun, S.Rustam.
Ex. State Choral Capella and State Symphony Orchestra of Azerbaijan.
Conductor R. Abdullayev

--- The National Anthem of the Azerbaijan SSR ---

-------Russian translation-------

Azerbaijan! A prosperous republic, a magnificent land!
The people of powerful Soviets are free and happy.
We became braver in October when joined,
The glory of this courage, the glory of this power!

Under the leadership of Lenin and the Party,
Our morning is illuminated by the sun of communism.
We are going to the future among the winners,
Live, live Azerbaijan, in a large Soviet family!

People shine in these bright days,
Free people are brave heroes.
Union is a gift, it is the stability of generations,
We are going to communism in orderly rows of a coin step.

Under the leadership of Lenin and the Party,
Our morning is illuminated by the sun of communism.
We are going to the future among the winners,
Live, live Azerbaijan, in a large Soviet family!

In unity with the brave Russian people, we bear the banner of friendship,
This is a holy - the unity of people.
We have received power, power from the unity of fraternal people,
May the union, the glorious Soviet country, live.

Under the leadership of Lenin and the Party,
Our morning is illuminated by the sun of communism.
We are going to the future among the winners,
Live, live Azerbaijan, in a large Soviet family!

------ Text in Latin ------

Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərkəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Odlar yurdu! Bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qəhrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nəsillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə biz gedirik, sıra möhkəm, addım mətin.

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərkəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Rəşadətli rus xalqının dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmazdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, güdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq - şanlı Sovet Vətənimiz!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərkəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

------- Text in Cyrillic -------

Azbarban! Chicheklunn republic, shans of the game!
Gadir council ellrind һәm asazan, һәm bәhtiar.
Octyabrdan govvit alyb sen govushdun sadat,
Algysh olsun bu һүnәrә, algysh olsun bu gүdrәtә!

Kolumuz Lenin Kolodur, partyadyr rybrymiz,
Kommunizmin ҝүnәshilә nurlanağar skrimiz.
Biz & a
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет