Текст песни BTS - just one day

Исполнитель:
Название песни:
just one day
Дата добавления:
28.04.2016 | 07:35:28
Просмотров: 532
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным

Для вашего ознакомления предоставлен текст песни BTS - just one day, а еще перевод песни с видео или клипом.

Харуман нэге щигани иттамён
Талькхомхан ни хяньгиэ чхвихэсо кони нан чамдыльгопха
Ппакппакхан сыкхэджуль саиэ кихвэга иттамён
Ттасыхаго кипхын нун анэ мом тамгыгопха
I like that, ное кы кильго кин сэнмори
Оллё муккыль ттэе аччирхан моксонгва хыллонэрин чанмори
Соро качхи одиль кадын нэ хэндыбэгын ни хори
Yo ma honey поль ттэмада суми макхё мёндон кори чхором
Урие bgm ын сумсори
Нэ ирымыль пуллоджуль ттэе ни моксорие
Чамгёсо нан суёнхагопха норыль чом то альгопха
Норан миджиэ супхыль кипхи мохомханын тхамхомга
Норан чакпхуэ тэхэ камсаныльхэ норан чонджега есуриникка
Ирокхэ мэиль нан памсэдорок сансаныль хэ очхапхи
Нэгенын муимихан ккуминикка

Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман нова нэга сонджабыль су иттамён
Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман (харуман)
Нова нэга хамккехаль су иттамён
(Do It Do It Do It)
Нова харуман иккирыль парэ парэ
(Do It Do It Do It)

Нова тандури понэнын party party
(Do It Do It Do It)

Нова харуман иккирыль парэ парэ
(Do It Do It Do It)

Нова тандури понэнын party party
Кыроль су иттамён ольмана чоылькка
Амудэна касо паммокко ёнхва
Хан пхёнман поль суман иттамён
Наран э чонмаль мвон чищирадо халь тхэндэ girl
I'm sorry, нэ морига ном исонджок инга пва
Кырэдо ондженга помён усоджво
Чогымын ани оччомён мани наль вонманхагеччи
Ара нэ кккум ттэмунэ ноль то парабоджи мотхэсо
Кыром нэге харуман чво ккум согирадо харуман
Хёнщирыль пхинге тэмё самгёя хэттон кы суманын маль
Чунэсо ттак хан мадиман чэдэро халь су икке
Кырэ напхальккочхи пхиль ттэ манна хэоджиджа ккочхи чиль ттэ
Щвипке ичхёджиль кора сэнгак ан хэччиман
Ноеге нан кырэссым чокхэттамён игиджогилькка
Ноль вихэсорамё аджик нан коджинмархаго иссо
Нон нэ ханкаундэ со иссо

Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман нова нэга сонджабыль су иттамён
Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман (харуман)

Нова нэга хамкке хаго иттамён let's go time
24 hours нова тандури
Иттамён ачхимбутхо иммачхумхэ
Ппаджиль омнын пырончхидо хан ип хэ
Сонджапко нова хэппичхэ мом тамгынэ
Ан кыннэ арымдаун памджунэ
Ноеге кобэкхэ чомёнын талло хэ
И суманын ильдыри нэге марыль хэ

Тан харуман иссымён канынхэ

Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман нова нэга сонджабыль су иттамён
Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман (харуман)
Нова нэга хамккехаль су иттамён
(Do It Do It Do It)

Нова харуман иккирыль парэ парэ
(Do It Do It Do It)

Нова тандури понэнын party party
(Do It Do It Do It)

Нова харуман иккирыль парэ парэ
(Do It Do It Do It)

Нова тандури понэнын party party

Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман нова нэга сонджабыль су иттамён
Харуман нова нэга хамккехаль су иттамён
Харуман (харуман)

Нова нэга хамккехаль су иттымнё

Can you please stay with me?
Haruman nege schigani ittamёn
Talkhomhan no hyangie chhviheso horses nan chamdylgopha
Ppakppakhan sykhedzhul saie kihvega ittamёn
Ttasyhago kiphyn Nun ANE IOM tamgygopha
I like that, Que tion kilgo kin senmori
Ollё mukkyl ttee achchirhan moksongva hyllonerin chanmori
Soro kachhi Odile Kadyny ne hendybegyn nor Hori
Yo ma honey Paul ttemada sumi makhё Myeongdong Chol measles
Urie bgm Eun sumsori
Ne irymyl pullodzhul ttee or moksorie
Chamgёso nan suёnhagopha noryl Chom the algopha
Noran midzhie suphyl kiphi mohomhanyn thamhomga
Noran Noran chakphue tehe kamsanylhe chondzhega esurinikka
Irokhe meil nan pamsedorok sansanyl ho ochhaphi
Negenyn muimihan kkuminikka

Haruman new nega hamkkehal sous ittamёn
Haruman new nega sondzhabyl sous ittamёn
Haruman new nega hamkkehal sous ittamёn
Haruman (haruman)
Nova nega hamkkehal sous ittamёn
(Do It Do It Do It)
Nova haruman ikkiryl Pare Pare
(Do It Do It Do It)

Nova tandoori ponenyn party party
(Do It Do It Do It)

Nova haruman ikkiryl Pare Pare
(Do It Do It Do It)

Nova tandoori ponenyn party party
Kyrol sous ittamёn Ollmann choylkka
Amudena Caso pammokko ёnhva
Khan phёnman Paul Suman ittamёn
Naran e chonmal mvon chischirado hal thende girl
I'm sorry, Mr. ne Morigami isondzhok Inga PVA
Kyredo ondzhenga pomёn usodzhvo
Chogymyn Ani ochchomёn mani Nahl vonmanhagechchi
Ara ne kkkum ttemune zero then parabodzhi motheso
Kyrom nege haruman chvo kkum sogirado haruman
Hёnschiryl phinge temё samgёya Hatton Que mal sumanyn
Chuneso ttak Khan madiman chedero hal su ikkyo
Kyre naphalkkochhi phil TTE manna heodzhidzha kkochhi Chil TTE
Schvipke ichhёdzhil bark sengak en hechchiman
Noege nan kyressym chokhettamёn igidzhogilkka
Zero vihesoramё adzhika nan kodzhinmarhago ISSO
Non ne hankaunde with ISSO

Haruman new nega hamkkehal sous ittamёn
Haruman new nega sondzhabyl sous ittamёn
Haruman new nega hamkkehal sous ittamёn
Haruman (haruman)

Nova nega hamkke Hago ittamёn let's go time
24 hours The new tandoori
Ittamёn achhimbutho immachhumhe
Ppadzhil omnyn pyronchhido Khan un ho
Sondzhapko new heppichhe IOM tamgyne
An kynne arymdaun pamdzhune
Noege kobekhe chomёnyn tallow ho
And sumanyn Ildirim nege Maryla ho

Tan haruman issymёn kanynhe

Haruman new nega hamkkehal sous ittamёn
Haruman new nega sondzhabyl sous ittamёn
Haruman new nega hamkkehal sous ittamёn
Haruman (haruman)
Nova nega hamkkehal sous ittamёn
(Do It Do It Do It)

Nova haruman ikkiryl Pare Pare
(Do It Do It Do It)

Nova tandoori ponenyn party party
(Do It Do It Do It)

Nova haruman ikkiryl Pare Pare
(Do It Do It Do It)

Nova tandoori ponenyn party party

Haruman new nega hamkkehal sous ittamёn
Haruman new nega sondzhabyl sous ittamёn
Haruman new nega hamkkehal sous ittamёn
Haruman (haruman)

Nova nega hamkkehal sous ittymnё

Can you please stay with me?
Опрос: Верный ли текст песни? Да Нет